Kallelse till SS VIKEN ÄGIR´s ÅRSMÖTE.

 

Tisdagen den 13 november 2012.

Rödöstugan, Klubbhuset, Rödön.

Klockan 1900.

 

DAGORDNING:

 

§ 1                       Fastställande av röstlängd för mötet.

 

§ 2                       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

§ 3                       Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

§ 4                       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

§ 5                       Fastställande av föredragslista.

 

§ 6                       a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/12.

 

                             b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)

                                 för verksamhetsåret 2011/12.

 

§ 7                       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under

   verksamhetsåret 2011/12.

 

§ 8                       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

§ 9                       Fastställande av medlemsavgift.

 

§10                      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget

                               för verksamhetsåret 2011/12 räkenskapsår.

 

§11                      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
                            

 

§12                      Val av styrelseledamöter:         

                             a)                         Av valberedning föreslagna ledamöter

b)                                      Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter                                            1 år

c)                                       Val av ledamöter i valberedningen (en ordf)                                 1 år

 

§13                      Övriga frågor

 

§14                      Mötet avslutas.